Vraag persoonlijk advies
De grootste online verfwinkel van België!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VALCKE BVBA:  VALCKE GEREGIS­TREERD BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN OP HET REGISTRATIEKANTOOR TE BRUGGE 1 OP 23 okt 2002 ONDER BOEK 274 BLAD 94  VAK 11.

1.     De overeenkomst tussen de partijen wordt beheerst door de hierna vermelde bedingen, geen enkele uitgezonderd, die door de klant zijn gelezen, begrepen en aanvaard. Andersluidende voorwaar­den afgedrukt op documenten uitgaande van de klant van VALCKE zijn niet van toepassing.  Afwij­kingen en aanvullingen op de huidige voorwaarden moeten middels authentieke of onderhandse akte worden bewezen.

2.     De geleverde goederen blijven eigendom van VALCKE zolang de prijs ervan niet volledig is betaald door de klant. Dit eigendoms­voorbehoud neemt niet weg dat het risico van de goederen op de klant overgaat zodra zij ter inlading ter beschikking zijn gesteld van de klant of de vervoerder op de maatschappelijke zetel van VALCKE. De betaalde voorschotten blijven voor VALCKE verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop, onverminderd het recht in hoofde van VALCKE op een grotere schadevergoeding ter dekking van de totaal geleden schade. 

3.     In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, en dit  zolang deze goederen eigendom zijn van VALCKE, draagt de klant, vanaf heden, aan VALCKE alle vorderingen over resulterende uit deze herverkoop.

4.     De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en het respecteren ervan is voor VALCKE geen resultaatsverbintenis. Bij vertraging in de levering heeft de klant geen recht op schadever­goeding lastens VALCKE, behalve in geval van opzette­lijke fout van VALCKE zelf.

5.     De klant is verplicht om de goederen bij de levering onmiddellijk, en bij levering ‘ex works’ zoals bepaald in punt 8 van deze voorwaarden in ieder geval voordat deze goederen de maatschappelijke zetel van VALCKE verlaten, na te zien en daartoe de verpakking te openen. Indien hij gebreken of een niet-conformiteit vaststelt dient hij VALCKE onmid­dellijk schrifte­lijk in kennis te stellen. Geen klachten over zicht­bare gebre­ken of zichtbare niet-conformiteit worden aanvaard indien ze niet schrifte­lijk (minstens per fax) voor de aanwending, verwerking of voortverkoop van de goederen en uiterlijk binnen de 8 werkda­gen na de leve­ring (de dag van de levering niet inbegre­pen) ter kennis van VALCKE zijn gebracht. De klant kan er zich niet op beroepen de verpakking niet te hebben geopend: gebreken of niet-confor­miteit die zichtbaar zouden zijn indien de verpakking was geopend, worden als zichtbaar be­schouwd.

6.     VALCKE is niet aansprakelijk voor schade waar­voor naar Belgisch recht haar aansprake­lijk­heid kan en mag worden uitgesloten. De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van VALCKE wordt bijge­volg in de grootste toegela­ten mate uitge­sloten en beperkt tot het strikte minimum dat naar Bel­gisch recht niet uitgeslo­ten kan en mag worden. Zo is VALCKE, onverminderd de toe­pas­sing van de andere onderhavige voor­waarden, bijvoorbeeld (niet exhaustief en louter exemplatief):

1° Niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een fout of zware fout van VALCKE of een fout, zware fout of opzette­lijke fout van haar aange­stelden of van al diege­nen die voor reke­ning van VALCKE bij de uitvoe­ring van de overeenkomst tussen­komen.

2° Niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen ge­breken en evenmin aansprakelijk voor de erdoor ver­oorzaakte schade, tenzij de klant kan bewijzen dat VALCKE effectief het verbor­gen gebrek kende. De klant draagt de bewijslast van die effectieve ken­nis. Er is dus geen vermoeden dat VALCKE het verborgen gebrek kende. De vordering uit hoofde van verborgen gebre­ken moet gerechtelijk in een procedure ten gronde worden inge­steld binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de leve­ring, behalve indien het gaat om een gebrek dat pas later dan 2 maanden na de leve­ring werd ontdekt en dat rede­lijker­wijze niet binnen die 2 maanden kon worden ontdekt. In dat geval loopt de termijn van 6 maanden vanaf de ontdek­king. Die termijn is geen verjaringstermijn, maar een ver­valter­mijn, die niet kan worden gestuit of geschorst.

In geen geval kan de verplichting tot vrijwaring van VALCKE ten aanzien van de klant verder reiken dan de verplichting tot vrijwaring die in hoofde van de fabrikant, leverancier of voorverkoper van VALCKE ten aanzien van VALCKE bestaat.

3° Niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van incompatibili­teit tussen de door VALCKE geleverde goederen en andere goederen of zaken waarmee ze door de klant of derden worden verwerkt, vermengd of in contact worden gebracht. VALCKE is evenmin aan­sprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde goederen. De klant moet zelf vooraf­gaandelijk testen of de door VALCKE geleverde of te leveren goederen compa­tibel zijn met en geschikt zijn voor de door de klant beoogde aanwending of verwerking.

7.     Alle vorderingen van de klant tegen VALCKE, uit welken hoofde ook (met uitzondering van wat hierboven sub 6- 2° is gestipu­leerd), verjaren 6 maan­den te rekenen vanaf de leve­ring. Bij stuiting beloopt de verja­ringstermijn opnieuw 6 maanden, te rekenen vanaf de stuitings­daad. Die verkorte verjaringstermijn geldt NIET voor vorde­ringen van VALCKE ­tegen de klant : die zijn onderworpen aan de gewone wettelij­ke ver­jaringstermijnen.

8.     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gebeurt de levering "ex works" op de maatschappelijke zetel van VALCKE en is de overeengekomen prijs "ex works". Voor de inter­pretatie van de term "ex works" verwijzen de partijen naar de Inco­terms van de Internatio­na­le Kamer van Koophan­del volgens de versie die op het ogen­blik van het afsluiten van de overeenkomst van  toepassing is.

De goederen dienen door de klant ter maatschappelijke zetel van VALCKE te worden afgehaald uiterlijk binnen de 8 dagen na de kennis­geving dat ze ter beschikking liggen.   Bij niet-afhaling van de goederen binnen voorvermelde termijn kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van VALCKE op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven voor VALCKE zal hiervoor volstaan.  

Indien is overeengekomen dat VALCKE het vervoer tot bij de klant zal organiseren, dan dienen alle kosten van dit vervoer door de klant aan VALCKE te worden vergoed, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze kosten inbegrepen zijn in de prijs. De wijze van vervoer wordt, indien geen nadere aanwijzingen worden gegeven door de klant, door VALCKE naar eigen inzichten bepaald. Zelfs indien VALCKE het vervoer organiseert, dan nog gaat het risico van de goederen over op de klant zodra de goederen ter inlading ter beschikking zijn gesteld van de vervoerder op de maatschappelijke zetel van VALCKE. Het komt uitsluitend de klant toe om de goederen te verzeke­ren.

9.     Tenzij anders is overeengekomen is de prijs altijd exclu­sief B.T­.W., invoer­rec­hten en andere belas­tin­gen, hef­fin­gen en/of rechten, ongeacht de wijze van levering.

10. De bestekken, offertes en de in de overeenkomst bedongen prijs is berekend op basis van de markt-, lonen- en prij­zenconjunctuur van het ogen­blik van het afsluiten van de overeenkomst. Indien er zich (tus­sen het tijd­stip van het afslui­ten van de over­eenkomst en het tijd­stip van de leve­ring) een belang­rijke verande­ring voor­doet van deze con­junctuur of van één of meerde­re elemen­ten die de bereke­nings­basis uitmaken van de prij­zen van VALCKE (vb. een stijging van de lonen en/of de sociale lasten en/of de grondstoffenprijzen met 10% of meer) dan heeft VALCKE het recht de prijs te verhogen in evenredigheid van deze veran­dering.

11.  Iedere betwisting over een factuur dient door de klant uitdrukkelijk en schriftelijk (waarbij de klant gehouden is de datum en het nummer van de betwiste factuur te vermelden) voor aanwending, verwerking of voortverkoop van de goederen en uiterlijk binnen de acht dagen na de ontvangst van die factuur aan VALCKE te worden gemeld, zoniet wordt de factuur geacht volledig en integraal te beantwoorden aan wat overeengekomen is. De klant wordt vermoed de factuur uiter­lijk de derde werkdag na de factuurdatum te hebben ontvangen.

12.  Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling overeenkomstig artikel 1 van huidige voorwaarden, moeten alle betalingen contant gebeuren en dit op de maatschappelijke zetel van VALCKE of op de bankrekening aangeduid door VALCKE.

13.  Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest opbrengen berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 % per jaar.

14.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 50 EURO en een maximum van 1500 EURO en dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

15.  De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

16.  Indien het vertrouwen van VALCKE in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door klant aangegane verbintenissen doet wankelen en/of onmogelijk maken, behoudt VALCKE zich het recht voor, zelf indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt VALCKE zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van VALCKE op alle schadevergoedingen en intresten.

17.  Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze voorwaarden.

18.  Indien de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant en/of in geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van de klant overeenkomstig de artikelen 8 en 16 van huidige voorwaarden, heeft VALCKE, recht op vergoeding van al haar schade, met inbegrip van de winstder­ving. De klant erkent dat de schade van VALCKE moet begroot worden op minstens 15 % van de prijs, met een minimum van 50,00 EURO.

VALCKE kan een hogere vergoeding vragen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is dan deze percentages.

Indien de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst speciaal op vraag van de klant door VALCKE werden besteld of geproduceerd, kan VALCKE altijd vorderen dat zij door de klant in ont­vangst worden genomen en contant betaald.

19.  VALCKE kan de overeenkomst beëindigen indien zij door overmacht, staking, lock-out edm. in de onmogelijkheid verkeert haar verbintenissen uit te voeren, zonder dat er door VALCKE aan de klant enige vergoeding verschuldigd is.

20.  In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van VALCKE of de rechtbanken van de woonplaats ven de klant bevoegd. Het keuzerecht hierover komt uitsluitend to e aan VALCKE. Indien VALCKE niet akkoord is met bevoegdheid voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant, dan zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van VALCKE bevoegd.

21.  Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

22.  Wijziging of nietigheid, geheel of gedeeltelijk, van één of meerdere clausules dezer voorwaarden, heeft geen verza­king aan of nietigheid van de overige clausules tot gevolg. Wijziging of nietigheid van een onderdeel van een clausule heeft geen verzaking aan of nietigheid van het niet‑gewij­zigde of niet‑n­ietige deel van de clausule tot gevolg.

Valcke Verven - Groothandel in verf, behang, muurbekleding en vloerbekleding - Herbol - Mathys - Vitopaint - Vista - 1825 - Rustoleum - Theolaur - Theodore - Sikkens Cetol - Zinsser - Keim - Blanchon - Corical - 3M - Aguaplast - Altrex - ASC - Anza - Profilan - Arte - Patent - Leister - Behangpapier -  Alle vloerbekledingen – Stellingen – Ladders in hout en aluminium – Dassy Werkkledij - Bostik - Colad mengbekers - Borstels – Rollen – Handgereedschappen – Rupes – Flex - Flex Power tools - Festo – Starmix - Steinel – Mirka – Sata – Graco - Dalapro – Luc De Vos - Zelf schilderen – Forbo – Novilon  Eurocol – Egger – Balterio – Bladgoud – Vloeistoffen – Gerard – Jowi werkplaatsinrichting - Unilit – Kranzle – Kress – L’Outil Parfait – Leonard penselen - Monocoat - Monocoat online bestellen - Monocoat bestellen – MF – Omega – Orac - Schilder  – Polyfilla Pro – Vitrulan - Walkron – Dassy - Verf - Variovlies - Festool - Advies - Trimetal - Caparol - Sikkens - Sigma - Levis - Eytzinger - Panasonic -  Panasonic Powertools - Histor - Rewah - Scangrip - Kress -  Wera - Wilpu - Herbol prijs - Verf bestellen - Verf kopen - immitatie - hout- en marmer - Romus - Aquaplast Brugge - Herbol West-Vlaanderen - Mathys West-Vlaanderen - Behangpapier Brugge - behangpapier bestellen - behangpapier West-Vlaanderen - verf brugge - ladder - ladders kopen - stellingen kopen - vloerbedekking - vloerbekleding - brugge - west-vlaanderen - verf bestellen - kopen - bestellen - lakken brugge - lakverf kopen - plafond schilderen - gevel schilderen - schilder brugge - verffabriek - behangpapier kopen - tapijt kopen - vasttapijt kopen - vloerbekleding kopen - vloerbekleding brugge - vloerbekleding bestellen - tapijt bestellen - Novilon - Marmoleum - Forbo - verfspuiten.be - verf verspuiten - verfspuiten - behangpapier.be - schilderen.be - behangen.be - Bristoline - Goudron Blanc - Theodore - verf online kopen - verf online bestellen - online verf shop - verf shop - verf online shop - online verf kopen - verfwinkel online - online verfwinkel - monocoat - webshop voor verf - parketolie - onderhoud van parket - zeep voor parket - soap - rubio monocoat - olie voor parket - parket onderhouden - parket behandelen - verhuizen - nieuwe woning - zelf schilderen - West-Vlaanderen - Oost-Vlaanderen - Antwerpen - Limburg - Brussel - Braband - Belgie - leveringen over gans België - Vlaanderen - monocoat - moncoater - verf bestellen op internet - verf bestellen op het internet - online - internet - verf online kopen - verfadvies - verf met advies - verftips - kleuradvies - online verf met advies - online verftips - online verfadvies - online kopen - online bestellen - Herbol online bestellen - Mathys online bestellen - Rustoleum online bestellen - monocoat - monocoat 2C oil - monocoat hybrid wood protector - monocoat soap - online verf kopen - online - kopen - bestellen - online bestellen - online kopen - prijs verf - prijs mathys - prijs herbol - prijs online verf kopen - prijs - prijs - goedkope verf - gevel schilderen - schuurmachines - Mirka Brugge - verfwinkel - de verfwinkel - online verfwinkel - online verf kopen - online verf bestellen